P9 2022-2023

Posted on: august 5, 2018 at 2:10 p.l., in

Projekti eesmärk

Välja selgitada erinevate tootmistehnoloogiate mõju maheteravilja kvaliteedile toidutoorainena
pagaritoodete valmistamiseks ning leida sobivad alternatiivsed jahuparandajad
küpsetuskvaliteedi tõstmiseks.

Tegevuse lõpparuanne

Tegevuse eelarve: 9776 €

P8 2020-2023

Posted on: august 5, 2018 at 2:09 p.l., in

Projekti eesmärk

Erinevate tegevuste raames rakendatud tegurite mõju hindamine mahetaimekasvatuse katsealade mullavilljakusele ja mulla mikrobioloogiale ning kultuuride saagikusele ja saagi kvaliteedile. Katsetatud tehnoloogiate mõju hindamine läbi olelusringi, mis sisaldab nii keskkonna kui ka majandusliku mõju hindamist.

Tegevuse lõpparuanne

Tegevuse eelarve: 79 349 €

P7 2017-2023

Posted on: august 5, 2018 at 2:08 p.l., in

Projekti eesmärk

Vähetuntud valgurikaste söödakultuuride kasvatusvõimaluste väljaselgitamine.

Tootmiskatsetes uuritakse:

Tulemused:

Tegevuse lõpparuanne

Tegevuse eelarve: 37 915€

P6 2017-2023

Posted on: august 5, 2018 at 2:08 p.l., in

Projekti eesmärk

Välja selgitada kohalike mahetootmisesse sobivate väetisainete – puutuha ja biosöe mõju põllukultuuride kasvukeskkonna parandamiseks ning välja töötada soovitused nende kasutamiseks tootmistingimustes.

ETKI katsetes uuriti:

Tootmiskatsetes uuriti:

Hinnati ka mõju mullale, mullaseentele ja mulla mikroobikooslusele.

Tegevuse lõpparuanne

Tegevuse eelarve 30 579€

P5 2018-2020

Posted on: august 2, 2018 at 4:50 p.l., in

Projekti eesmärk

Välja selgitada seemnete mineraalide ja bioaktivaatoritega töötlemise mõju taimede arengule
ning vastupidavusele haiguste ja kahjurite suhtes. Töötada välja sobivad tehnoloogiad nii
tootmisettevõtete jaoks kui ka turustatavate seemnete töötlemiseks.

Katsetes uuritakse:

Tegevuste aruanne

Klastri liikmetest osalesid tootmiskatsete elluviimisel: Juppi OÜ (Tauno Tattar), EHE Pojad OÜ (Harri Ellermaa), Agriculture AS (Tõnu Salu)

Kaasatud partnerid: Eesti Taimekasvatuse Instituut (Ilmar Tamm), Ökoloogiliste Tehnoloogiate Keskus (Merit Mikk), Agri Partner OÜ (Aive Jänes), Mahepõllumajanduse Sihtasutus.

Katsete koordinaator: Margus Ess

Tegevuse eelarve: 24 675€

Innovatsioonitegevuse tutvustamine
„Teadmussiirde pikaajaline programm mahepõllumajanduse tegevusvaldkonnas” raames toimunud
infopäevad:
2.07.2018 – EHE Pojad OÜ katsepõldude tutvustus
03.04.19 – Erinevate katsete tutvustus

Klastri põllupäevad:
15.07.19 – Klastri põllupäev EHE Pojad OÜs

Muud üritused:
06.03.20 – Klastri tegevuste tutvustus Agri Partner seminaril Tagasi juurte juurde

Artikkel Mahepõllumajanduse leht nr 89

Info EIP-AGRIs

P4 2019-2022

Posted on: august 1, 2018 at 10:38 e.l., in

Projekti eesmärk

Välja selgitada sobivaimad kooskasvatatavad kultuurid ja nende kasvatustehnoloogia saagi kvaliteedist ja saagikuse stabiilsuse seisukohast ning anda sellest tulenevaid kasvatussoovitusi. Katsetati nii suvi- kui ka taliteraviljadega peamiselt segus põldherne (tali- ja suvi) või talivikiga.

Katsed: ETKI, OÜ Juppi, Põlgaste Talu OÜ, Erto Talu OÜ, EHE Pojad OÜ – sobivate kultuuride ja vahekordade katsetamine.

Talinisu segus talivikiga ETKI
Talinisu segus taliherne ja talivikiga ETKI
Suvinisu, oder ja kaer segus põldhernega ETKI
Kaer segus taliviki ja talirüpsiga Juppi ja Põlgaste Talu
Suvinisu segus põldhernega Juppi ja Erto Talu
Talinisu, -tritikale ja -rukis segus talihernega JUPPI
Suvinisu ja kaer segus põldhernega EHE Pojad

Lõpparuande leiab siit.

Tegevuse eelarve: 32 918€

P3 2018-2022

Posted on: august 1, 2018 at 10:38 e.l., in

Eesmärk

Välja selgitada erinevate lühiajaliste paljuliigiliste vahekultuurisegude haljasväetisena kasutamise efektiivsus ja välja töötada tehnoloogilised soovitused sobilike haljasväetissegude ja nende kasutamise osas mahetaimekasvatuses.

ETKI katsetes uuriti:

Tootmiskatsetes uuriti:

Katsetes on selgunud:

Tegevuste aruande leiab siit.

Innovatsioonitegevuse aeg: 2018-2022; Eelarve: 37 281€

Kaasatud klastri liikmed: Juppi OÜ, Põlgaste Talu OÜ, Kaspar Toomsalu FIE,

Kaasatud partnerid: Eesti Taimekasvatuse Instituut, Eesti Maaülikool, FiBL, Ökoloogiliste Tehnoloogiate Keskus

Katsete koordinaator: Margus Ess

Katsete elluviimisel ja aruande koostamisel osalesid: Margus Ess, Ilmar Tamm, Reine Koppel, Merili Toom, Maarja Öpik, Ellen Hiie, Merit Mikk, Airi Vetemaa

P2 2017-2020

Posted on: august 1, 2018 at 10:38 e.l., in

Eesmärk

Välja selgitada sobivaimad mahepõllumajanduses lubatud leheväetised ja töötada välja meie agroklimaatilistesse tingimustesse sobiv kasutustehnoloogia.

ETKI katsetes uuriti:

Tootmiskatsetes uuriti:

Katsetes panustati eelkõige mikrotoitainete ja sekundaarsete makrotoitainete andmisele ning nende mõju püüti suurendada erinevate biostimulaatorite (vabade aminohapetega tooted, vetikatooted, humiin- ja fulvohapped, bakterpreparaadid) kasutamisega. Kokku oli katsetes ligi 30 erinevat toodet.

Katsed, kus taimedel olid leheanalüüside järgi toitumisraskused põhielementidest ning lisaks sellele kannatasid põuastressi, ei ilmnenud leheväetiste kasutamisel erilist positiivset mõju ei saagi suurusele ega kvaliteedile. Mahetaimede kasvu piiravaks faktoriks oli väga sageli vajalike mikro- või makroelementide puudus (leheanalüüside tulemusel eriti S, Ca, Cu, Zn). Ka mullanalüüside tulemused ettevõtetes näitasid sageli üldist toitainete puudust või toitainete omavahelise suhte ebasobivust. Parimaid katsetulemusi oli võimalik saavutada siis, kui taimed olid heas kasvujõus, taimed piisavalt varustatud veega ja pritsimise komponendid vastasid taime vajadustele. Leheväetiste mõju saagi kvaliteedile oli väiksem kui saagi suurusele. Eri katsevariantides saadi ka mitmeid vastuolulisi tulemusi, mistõttu on keeruline anda soovitusi, mis annaksid garanteeritud saagilisa.

Joonis 1. Maheklastri innovatsioonitegevuste raames aastatel 2018–2019 tehtud leheanalüüside toitainete sisalduse kategooriad vastavalt Eurofins labori hinnangule, % proovide arvust

Tegevuste aruanne

Klastri liikmetest osalesid tootmiskatsete elluviimisel: Väljaotsa OÜ (Mai Tooming, Sander Prinken), Kaspar Toomsalu FIE, EHE Pojad OÜ (Harri Ellermaa), Põlgaste Talu OÜ (Janek Eerik), Agriculture AS (Tõnu Salu)

Kaasatud partnerid: Eesti Taimekasvatuse Instituut (Ilmar Tamm, Lea Narits), Ökoloogiliste Tehnoloogiate Keskus (Merit Mikk), Agri Partner OÜ (Aive Jänes), Mahepõllumajanduse Sihtasutus.

Katsete koordinaator: Margus Ess

Tegevuse eelarve: 39 601€

Innovatsioonitegevuse tutvustamine
„Teadmussiirde pikaajaline programm mahepõllumajanduse tegevusvaldkonnas” raames toimunud
infopäevadel:
2.07.2018 – EHE Pojad OÜ katsepõldude tutvustus
17.07.2018 – Põlgaste Talu katsepõldude tutvustus
06.07.18 – ETKI suvinisu ja kaera katsed
03.04.19 – Erinevate katsete tutvustus

Klastri põllupäevad:
15.07.19 – Klastri põllupäev EHE Pojad OÜs

Muud üritused:
06.03.20 – Klastri tegevuste tutvustus Agri Partner seminaril Tagasi juurte juurde

Artikkel Mahepõllumajanduse leht nr 89

Artikkel väljaandes Märka uuenduslikku põllumajandust 2.0

Info EIP-AGRIs

P1 2017-2022

Posted on: august 1, 2018 at 10:37 e.l., in

Projekti eesmärk:

Välja selgitada efektiivsemad mineraalide ja bioaktivaatorite kompleksid ning töötada välja saadud tulemustel põhinev kasvatustehnoloogia.

Katsetes uuriti:

ETKI – katseala 1

ETKI – katseala 2

Riido Ökotalu – katseala 3

EHE Pojad – katseala 4

JUPPI – katseala 5

EHE Pojad – katseala 6

JUPPI – katseala 7

Väljaotsa – katseala 8

Põlgaste Talu – katseala 9

JUPPI – katseala 10

JUPPI – katseala 11

Mõned tulemused:

Suvinisu ETKI: SEA-90, vulkamin, patentkali, AtriCrain – 4663 kg/ha (+ 830)

Talirüps ETKI: Patentkali (150 kg/ha) – 2264 kg/ha (+ 1138); EcoPlant (300 kg/ha) – 1912 kg/ha (+ 786); Magnesia Kainit (100 kg/ha) – 1730 kg/ha (+ 604)

ETKI talirüpsi katsepõld
Katse rajamine ETKI-s kevadel 2018

Innovatsioonitegevuse elluviimise aeg: 2017-2022; Eelarve 95 564€

Kaasatud klastri liikmed: EHE Pojad OÜ, Põlgaste Talu OÜ, OÜ JUPPI, OÜ Riido Ökotalu, Väljaotsa OÜ

Kaasatud partnerid: Eesti Taimekasvatuse Instituut, Ökoloogiliste Tehnoloogiate Keskus, Agri Partner OÜ

Katsete koordinaator: Margus Ess

Tegevusse panustasid: Margus Ess, Ilmar Tamm, Lea Narits, Reine Koppel, Anne Ingver, Ilme Tupits, Maarja Öpik, Ellen Hiie, Merit Mikk, Airi Vetemaa

Tegevuse lõpparuanne

Käesolevat Maheklastri tegevuskava, sh Maheklastrit laiemalt on tutvustatud paljude mahepõllumajandusega seotud info- ja õppepäevade raames.

Klastri katsete tutvustus Maheklastri korraldatud põllupäevade raames:

15.07.19 Maheklastri põllupäev Maheklastri liikme EHE Pojad ettevõttes Margus Ess, Harri Ellermaa

13.07.20 Maheklastri põllupäev Maheklastri liikme Juppi ettevõttes. Merili Toom, Margus Ess; Tauno Tattar

9.07.21 Maheklastri põllupäev Maheklastri liikme EHE Pojad ettevõttes Margus Ess, Harri Ellermaa

5.07.21 Maheklastri põllupäev Maheklastri liikme Juppi ettevõttes. Margus Ess; Tauno Tattar, Ilmar Tamm, ETKI; Lea Narits, ETKI

03.04.19 – Maheviljeluse infopäev, maheklastri katsete tutvustus, Pärnu Margus Ess

06.03.20 – Maheklastri tegevuste tutvustus Agri Partner seminari Tagasi juurte juurde, Margus Ess

ETKI mahetootmise põllupäevad:

6. ja 12.07.18 Maheklastri katsete tutvustus ETKI katsealadel Margus Ess

5. ja 11.07.19 Maheklastri katsete tutvustus ETKI katsealadel Margus Ess, Merili Toom

9.07.20 Maheklastri katsete tutvustus ETKI katsealadel Margus Ess, Merili Toom

1.07.21 Maheklastri katsete tutvustus ETKI katsealadel Ilmar Tamm

3.07.18 Maheviljeluse õppepäev Maheklastri liikme Juppi põldudel. Harri Ellermaa (Ehe Pojad OÜ) ja Richard Gantlett (Inglismaa)

2.07.18 Maheviljeluse õppepäev Maheklastri liikme Juppi põldudel. Tauno Tattar (Juppi OÜ) ja Richard Gantlett (Inglismaa)

22-23.06.22 Maheklastri tutvustus workshopi raames „Conversion to Organic Farming”, Firenze, Itaalia

Artikkel Mahepõllumajanduse leht nr 93 http://www.maheklubi.ee/upload/Editor/maheleht_2_2022.pdf

Info projekti kohta ja aruanne on avaldatud Maheklastri veebilehel maheklaster.ee ja maheklubi.ee

orgprints.org. Viimasesse valmib ka ingliskeelne kokkuvõte. Info maheklastri kohta EIP-AGRIs https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/news/innovative-actions-estonian-organic-farming