P9 2021-2022

Posted on: august 5, 2018 at 2:10 p.l., in

Projekti eesmärk

Välja selgitada erinevate tootmistehnoloogiate mõju maheteravilja kvaliteedile toidutoorainena
pagaritoodete valmistamiseks ning leida sobivad alternatiivsed jahuparandajad
küpsetuskvaliteedi tõstmiseks.

P8 2020-2022

Posted on: august 5, 2018 at 2:09 p.l., in

Projekti eesmärk

Erinevate tegevuste raames rakendatud tegurite mõju hindamine mahetaimekasvatuse katsealade mullavilljakusele ja mulla mikrobioloogiale ning kultuuride saagikusele ja saagi kvaliteedile. Katsetatud tehnoloogiate mõju hindamine läbi olelusringi, mis sisaldab nii keskkonna kui ka majandusliku mõju hindamist.

P7 2017-2020

Posted on: august 5, 2018 at 2:08 p.l., in

Projekti eesmärk

Vähetuntud valgurikaste söödakultuuride kasvatusvõimaluste väljaselgitamine.

Tootmiskatsetes uuritakse:

Esialgsed tulemused:

P6 2017-2020

Posted on: august 5, 2018 at 2:08 p.l., in

Projekti eesmärk

Välja selgitada kohalike mahetootmisesse sobivate väetisainete – puutuha ja biosöe mõju põllukultuuride kasvukeskkonna parandamiseks ning välja töötada soovitused nende kasutamiseks tootmistingimustes.

ETKI katsetes uuritakse:

Tootmiskatsetes uuritakse:

Katsetatakse:

Optimaalsete koguste sobivate kombinatsioonide katsetamine väikeste koguste tasemel

Mineraalidega täiendamine, omavahelised seosed

Pikemaajaliste mõjude hindamine mulla toitainete sisalduse ja mikrobioloogilise aktiivsuse seisukohast

P5 2018-2020

Posted on: august 2, 2018 at 4:50 p.l., in

Projekti eesmärk

Välja selgitada seemnete mineraalide ja bioaktivaatoritega töötlemise mõju taimede arengule
ning vastupidavusele haiguste ja kahjurite suhtes. Töötada välja sobivad tehnoloogiad nii
tootmisettevõtete jaoks kui ka turustatavate seemnete töötlemiseks.

Katsetes uuritakse:

Tegevuste aruanne

Innovatsioonitegevuse tutvustamine
„Teadmussiirde pikaajaline programm mahepõllumajanduse tegevusvaldkonnas” raames toimunud
infopäevad:
2.07.2018 – EHE Pojad OÜ katsepõldude tutvustus
03.04.19 – Erinevate katsete tutvustus

Klastri põllupäevad:
15.07.19 – Klastri põllupäev EHE Pojad OÜs

Muud üritused:
06.03.20 – Klastri tegevuste tutvustus Agri Partner seminaril Tagasi juurte juurde

Artikkel Mahepõllumajanduse leht nr 89

Info EIP-AGRIs

P4 2019-2021

Posted on: august 1, 2018 at 10:38 e.l., in

Projekti eesmärk

Välja selgitada sobivaimad kooskasvatatavad kultuurid ja nende kasvatustehnoloogia saagi kvaliteedist ja saagikuse stabiilsuse seisukohast ning anda sellest tulenevaid kasvatussoovitusi.

Katsed: ETKI, OÜ Juppi, Erto Talu OÜ – sobivate kultuuride ja vahekordade katsetamine.

Kaunviljad koos teraviljadega (talinisu + talihernes, talinisu + talivikk)

Parem koristuskindlus (vähendab väga palju lamandumisriski). Positiivne mõju teravilja kvaliteedile

Kaer + talirüps + ristik võib suurendada kaera saaki, talirüps võib jääda talviseks vahekultuuriks. 1. a kaerasaak ja 2. a rüpsisaak on võimalik, aga mitmete tegurite koosmõjul (viljaks muld, umbrohupuhas põld, sobiv kaerasort, sobivad külvinormid, rüpsile leheväetist…).

P3 2018-2020

Posted on: august 1, 2018 at 10:38 e.l., in

Eesmärk

Välja selgitada erinevate lühiajaliste paljuliigiliste vahekultuurisegude haljasväetisena kasutamise efektiivsus ja välja töötada tehnoloogilised soovitused sobilike haljasväetissegude ja nende kasutamise osas mahetaimekasvatuses.

ETKI katsetes uuritakse:

Tootmiskatsetes uuritakse:

Katsetes on selgunud:

P2 2017-2020

Posted on: august 1, 2018 at 10:38 e.l., in

Eesmärk

Välja selgitada sobivaimad mahepõllumajanduses lubatud leheväetised ja töötada välja meie agroklimaatilistesse tingimustesse sobiv kasutustehnoloogia.

ETKI katsetes uuriti:

Tootmiskatsetes uuriti:

Katsetes panustati eelkõige mikrotoitainete ja sekundaarsete makrotoitainete andmisele ning nende mõju püüti suurendada erinevate biostimulaatorite (vabade aminohapetega tooted, vetikatooted, humiin- ja fulvohapped, bakterpreparaadid) kasutamisega. Kokku oli katsetes ligi 30 erinevat toodet.

Katsed, kus taimedel olid leheanalüüside järgi toitumisraskused põhielementidest ning lisaks sellele kannatasid põuastressi, ei ilmnenud leheväetiste kasutamisel erilist positiivset mõju ei saagi suurusele ega kvaliteedile. Mahetaimede kasvu piiravaks faktoriks oli väga sageli vajalike mikro- või makroelementide puudus (leheanalüüside tulemusel eriti S, Ca, Cu, Zn). Ka mullanalüüside tulemused ettevõtetes näitasid sageli üldist toitainete puudust või toitainete omavahelise suhte ebasobivust. Parimaid katsetulemusi oli võimalik saavutada siis, kui taimed olid heas kasvujõus, taimed piisavalt varustatud veega ja pritsimise komponendid vastasid taime vajadustele. Leheväetiste mõju saagi kvaliteedile oli väiksem kui saagi suurusele. Eri katsevariantides saadi ka mitmeid vastuolulisi tulemusi, mistõttu on keeruline anda soovitusi, mis annaksid garanteeritud saagilisa.

Joonis 1. Maheklastri innovatsioonitegevuste raames aastatel 2018–2019 tehtud leheanalüüside toitainete sisalduse kategooriad vastavalt Eurofins labori hinnangule, % proovide arvust

Tegevuste aruanne

Innovatsioonitegevuse tutvustamine
„Teadmussiirde pikaajaline programm mahepõllumajanduse tegevusvaldkonnas” raames toimunud
infopäevadel:
2.07.2018 – EHE Pojad OÜ katsepõldude tutvustus
17.07.2018 – Põlgaste Talu katsepõldude tutvustus
06.07.18 – ETKI suvinisu ja kaera katsed
03.04.19 – Erinevate katsete tutvustus

Klastri põllupäevad:
15.07.19 – Klastri põllupäev EHE Pojad OÜs

Muud üritused:
06.03.20 – Klastri tegevuste tutvustus Agri Partner seminaril Tagasi juurte juurde

Artikkel Mahepõllumajanduse leht nr 89

Artikkel väljaandes Märka uuenduslikku põllumajandust 2.0

Info EIP-AGRIs

P1 2017-2020

Posted on: august 1, 2018 at 10:37 e.l., in

Projekti eesmärk:

Välja selgitada efektiivsemad mineraalide ja bioaktivaatorite kompleksid ning töötada välja saadud tulemustel põhinev kasvatustehnoloogia.

ETKI katsetes uuritakse:

Tootmiskatsetes uuritakse:

Mõned tulemused:

Suvinisu ETKI: lSEA-90, vulkamin, patentkali, AtriCrain – 4663 kg/ha (+ 830)

Talirüps ETKI: Patentkali (150 kg/ha) – 2264 kg/ha (+ 1138); EcoPlant (300 kg/ha) – 1912 kg/ha (+ 786); Magnesia Kainit (100 kg/ha) – 1730 kg/ha (+ 604)

ETKI talirüpsi katsepõld
Katse rajamine ETKI-s kevadel 2018