Põllukultuuride kasvatus > P1 2017-2022

Mineraalide ja bioaktivaatorite kompleksi hõlmav mahepõllukultuuride kasvatustehnoloogia


Projekti eesmärk:

Välja selgitada efektiivsemad mineraalide ja bioaktivaatorite kompleksid ning töötada välja saadud tulemustel põhinev kasvatustehnoloogia.

Katsetes uuriti:

 • külvieelselt, kasvuajal ja eelkultuuridele mulda antud mulla mineraalid ning seemnete töötlused
 • tooted: Looduslikud soolad, fosfaadid ja kivijahud – võimalikult vähe töödeldud mineraalid, biostimulaatoritena bakter- ja mükoriisapreparaadid, vetikatooted, melass, aminohapped.
 • tooted eraldi ja erinevate toodete segud, erinevad kogused, pigem väikesed kogused.
 • kultuurid: talirüps, taliraps, suvinisu, talinisu, kaer, oder ja põlduba
 • mõju saagile ja saagi kvaliteedile, mõnedes katsetes ka mõju mullaelustikule (mikroobikooslus, seened)

ETKI – katseala 1

 • Talirüps 2017/18 – Katses hinnati külvieelselt mulda antud maheväetiste ja maheväetiste segude mõju saagile ja saagi kvaliteedile ning mulla mikroobikooslusele. 
 • Talinisu 2018/2019 – Katses hinnati 2017. a mulda antud (enne talirüpsi külvi augustis) maheväetiste ja maheväetiste segude järelmõju ning kasvuaegse pealtväetamise mõju talinisu saagile ja saagi kvaliteedile ning mulla mikroobikooslusele. 

ETKI – katseala 2

 • Suvinisu 2018 – Katses hinnati külvieelselt mulda antud maheväetiste erinevate segude ja segude erinevate koguste mõju koos seemnetöötlusega ja ilma suvinisu saagile, saagi kvaliteedile, taimehaigustesse nakatumisele ning mulla mikroobikooslusele. 
 • Kaer 2018 – Katses hinnati külvieelselt mulda antud maheväetiste erinevate segude ja segude erinevate koguste mõju kaera saagile ja saagi kvaliteedile, taimehaigustesse nakatumisele ning mulla mikroobikooslusele.
 • Põlduba 2018 – Katses hinnati külvieelselt mulda antud maheväetiste erinevate segude ja segude erinevate koguste mõju põldoa saagile, saagi kvaliteedile ja taimehaigustesse nakatumisele.
 • Talinisu 2019/2020 – Katses hinnati mulda antud maheväetiste erinevate segude ja segude erinevate koguste mõju nisu saagile ja saagi kvaliteedile ning mulla mikroobikooslusele.

Riido Ökotalu – katseala 3

 • Talirüps 2017/2018 – Katses hinnati mulda antud maheväetiste segu erinevate normide ja erinevate biostimulaatoritega seemnetöötluse mõju talirüpsi saagile ja saagi kvaliteedile ning mulla mikroobikooslusele.
 • Talinisu 2018/2019 – Katses hinnati mulda antud maheväetiste ja biostimulaatoritega seemetöötluse erinevate kombinatsioonide mõju talinisu saagile ja saagi kvaliteedile. 
 • Kaer 2020 – Katses hinnati mulda antud maheväetiste ning biostimulaatoritega seemnetöötluse erinevate kombinatsioonide järelmõju mõju kaera terasaagile ja kvaliteedile.

EHE Pojad – katseala 4

 • Talinisu 2018/2019 – Katses hinnati mulda antud maheväetiste ja biostimulaatoritega seemnetöötluse erinevate kombinatsioonide mõju talinisu ´Edvins´ saagile ja saagi kvaliteedile. 
 • Põldhernes 2020 – Katses hinnati leheväetise koosmõju mulda antud maheväetistega ja biostimulaatoritega seemnetöötlusega põldherne saagile ja saagi kvaliteedile.

JUPPI – katseala 5

 • Põldhernes 2020 – Katses hinnati leheväetise koosmõju mulda antud maheväetistega ja biostimulaatoritega seemnetöötlusega põldherne saagile ja saagi kvaliteedile.

EHE Pojad – katseala 6

 • Talinisu 2019/2020 – Katses hinnati mulda antud maheväetiste, nende eri koguste, eri tüüpi biostimulaatoritega seemnetöötluste ja vahekultuuride mõju talinisu saagile ja tera kvaliteedile. 

JUPPI – katseala 7

 • Talirukis 2019/2020 – Katses hinnati kahe variandi mulda antud maheväetiste segu (järel)mõju talirukki saagile ja saagi kvaliteedile.

Väljaotsa – katseala 8

 • Kaer 2019 – Katses hinnati erinevate mulda antud maheväetiste kombinatsioonide mõju kaera saagikusele ja kvaliteedile. 

Põlgaste Talu – katseala 9

 • Oder 2019 – Katses hinnati loomse päritoluga maheväetise ECOLAN AGRA 8-4-4 erinevate mulda antud koguste efektiivsust varjase odra saagile ja saagi kvaliteedile.

JUPPI – katseala 10

 • Talirüps 2019/2020 – Katses hinnati mulda antud maheväetiste segu erinevate koguste mõju nii biostimulaatoritega seemnetöötlusega kui ka ilma töötluseta külvatud talirüpsi saagikusele, lisaks katsetati väetise EKO Farm PK+S eri koguseid ristiku/kesaredise allakülviga ja ilma.
 • Taliraps 2019/2020 – Katses hinnati mulda antud maheväetise EKO Farm PK+S erinevate koguste ja leheväetise mõju talirüpsi saagile.

JUPPI – katseala 11

 • Talinisu 2019/2020 – Katses hinnati eri koguses antud maheväetiste ning eri tüüpi biostimulaatoritega seemnetöötluste mõju nisu saagikusele ja kvaliteedile. 

Mõned tulemused:

Suvinisu ETKI: SEA-90, vulkamin, patentkali, AtriCrain – 4663 kg/ha (+ 830)

Talirüps ETKI: Patentkali (150 kg/ha) – 2264 kg/ha (+ 1138); EcoPlant (300 kg/ha) – 1912 kg/ha (+ 786); Magnesia Kainit (100 kg/ha) – 1730 kg/ha (+ 604)

ETKI talirüpsi katsepõld
Katse rajamine ETKI-s kevadel 2018

Innovatsioonitegevuse elluviimise aeg: 2017-2022; Eelarve 95 564€

Kaasatud klastri liikmed: EHE Pojad OÜ, Põlgaste Talu OÜ, OÜ JUPPI, OÜ Riido Ökotalu, Väljaotsa OÜ

Kaasatud partnerid: Eesti Taimekasvatuse Instituut, Ökoloogiliste Tehnoloogiate Keskus, Agri Partner OÜ

Katsete koordinaator: Margus Ess

Tegevusse panustasid: Margus Ess, Ilmar Tamm, Lea Narits, Reine Koppel, Anne Ingver, Ilme Tupits, Maarja Öpik, Ellen Hiie, Merit Mikk, Airi Vetemaa

Tegevuse lõpparuanne

Käesolevat Maheklastri tegevuskava, sh Maheklastrit laiemalt on tutvustatud paljude mahepõllumajandusega seotud info- ja õppepäevade raames.

Klastri katsete tutvustus Maheklastri korraldatud põllupäevade raames:

15.07.19 Maheklastri põllupäev Maheklastri liikme EHE Pojad ettevõttes Margus Ess, Harri Ellermaa

13.07.20 Maheklastri põllupäev Maheklastri liikme Juppi ettevõttes. Merili Toom, Margus Ess; Tauno Tattar

9.07.21 Maheklastri põllupäev Maheklastri liikme EHE Pojad ettevõttes Margus Ess, Harri Ellermaa

5.07.21 Maheklastri põllupäev Maheklastri liikme Juppi ettevõttes. Margus Ess; Tauno Tattar, Ilmar Tamm, ETKI; Lea Narits, ETKI

03.04.19 – Maheviljeluse infopäev, maheklastri katsete tutvustus, Pärnu Margus Ess

06.03.20 – Maheklastri tegevuste tutvustus Agri Partner seminari Tagasi juurte juurde, Margus Ess

ETKI mahetootmise põllupäevad:

6. ja 12.07.18 Maheklastri katsete tutvustus ETKI katsealadel Margus Ess

5. ja 11.07.19 Maheklastri katsete tutvustus ETKI katsealadel Margus Ess, Merili Toom

9.07.20 Maheklastri katsete tutvustus ETKI katsealadel Margus Ess, Merili Toom

1.07.21 Maheklastri katsete tutvustus ETKI katsealadel Ilmar Tamm

3.07.18 Maheviljeluse õppepäev Maheklastri liikme Juppi põldudel. Harri Ellermaa (Ehe Pojad OÜ) ja Richard Gantlett (Inglismaa)

2.07.18 Maheviljeluse õppepäev Maheklastri liikme Juppi põldudel. Tauno Tattar (Juppi OÜ) ja Richard Gantlett (Inglismaa)

22-23.06.22 Maheklastri tutvustus workshopi raames „Conversion to Organic Farming”, Firenze, Itaalia

Artikkel Mahepõllumajanduse leht nr 93 http://www.maheklubi.ee/upload/Editor/maheleht_2_2022.pdf

Info projekti kohta ja aruanne on avaldatud Maheklastri veebilehel maheklaster.ee ja maheklubi.ee

orgprints.org. Viimasesse valmib ka ingliskeelne kokkuvõte. Info maheklastri kohta EIP-AGRIs https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/news/innovative-actions-estonian-organic-farming